Ascensors i grues

Ascensors i grues Tipus d'inspeccions

La importància que ha adquirit el concepte de qualitat al nostre país per la millora i conservació de les diferents instal·lacions, tant d'ús domèstic com industrial, ha comportat un augment en la demanda de realització d'inspeccions reglamentàries, les quals permeten conèixer i millorar la seguretat existent.

ANDOCA és una de les empreses pioneres que, amb una gran incidència en el mercat, aplica els diferents reglaments d'àmbit nacional aconseguint la satisfacció dels nostres clients gràcies a l'alt grau de qualificació professional i personal dels nostres tècnics.

ANDOCA és un organisme autoritzat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells Elevadors i manutenció en les inspeccions periòdiques i per a l'aplicació de totes les disposicions sobre ascensors, per vetllar per la seva seguretat al realitzar les inspeccions d'acord amb unes instruccions tècniques elaborades per personal expert en la matèria.

El personal d'ANDOCA que realitza aquestes inspeccions està degudament qualificat per la tasca sol·licitada i utilitza els equips adequats per a cada tipus d'inspecció. Aquests equips són calibrats periòdicament seguint un pla de calibratge d'acord a les normes establertes a aquest efecte.

És responsabilitat del fabricant, representant, etc, realitzar o sol·licitar les proves de posada en marxa i recepció, així com realitzar o contractar els Organismes de Control Acreditats per a la realització de les comprovacions per tal de comprovar i augmentar la seguretat existent.

Tipus d'inspeccions

Sol·liciti pressupost
×