Embarcacions

Embarcacions Tipus d'inspeccions

La legislació andorrana no preveu una inspecció tècnica d'embarcacions pels vaixells matriculats al país. Per contra, les asseguradores demanen de garantir-ne la seguretat passant aquest tipus d'inspeccions que a ANDOCA realitzem.

D'altra banda, la singularitat del país fa que alguns residents tinguin embarcacions en territori espanyol, abanderades al país veí, des d'ANDOCA ens en podem fer càrrec.

A Espanya des de l'any 1999, amb l'entrada en vigor del Reial Decret, es regulen les inspeccions tècniques obligatòries i els requisits que han de reunir les embarcacions d'esbarjo i els seus components o equips contra incendis, salvament, radiocomunicacions i seguretat, per tal de garantir la seguretat de la vida humana al mar.

Estan subjectes a inspecció les embarcacions amb eslores compreses entre 2,5 i 24 metres, per tal de garantir la seguretat al mar. Al llarg d'aquests últims anys, la Direcció General de la Marina Mercant ha anat millorant i optimitzant el servei d'inspecció de vaixells d'esbarjo, unificant documentació perquè qualsevol tràmit administratiu sigui més àgil i eficaç i, al mateix temps, s'han anat incorporant els últims avenços tecnològics pel que fa a seguretat i salvament, com les Tècniques d'ús del radiotelèfon amb DSC (DSC), AIS, etc.

A ANDOCA, comptem amb la col·laboració d'un equip d'enginyers / inspectors navals amb gran experiència en el sector nàutic i les Inspeccions tècniques obligatòries de vaixells (ITB), prova d'això és el gran nombre d'inspeccions que realitzem cada any al llarg de tot el litoral espanyol.

A ANDOCA, l'assessorarem perquè disposi de la seva documentació actualitzada amb les últimes normatives d'aplicació, així com en el manteniment i ús de la seva embarcació, oferint seguretat i qualitat de servei al millor preu.

ANDOCA està autoritzat per l'autoritat competent, la qual cosa ens permet realitzar els controls de qualitat aplicats en els reglaments de gas i d'emmagatzematge i subministrament d'hidrocarburs a les inspeccions inicials i periòdiques, d'acord amb unes instruccions tècniques elaborades per personal expert en la matèria.

ANDOCA està autoritzat per l'autoritat competent, la qual cosa ens permet realitzar els controls de qualitat aplicats en els reglaments de gas i d'emmagatzematge i subministrament d'hidrocarburs a les inspeccions inicials i periòdiques, d'acord amb unes instruccions tècniques elaborades per personal expert en la matèria.

Tipus d'inspeccions

Sol·liciti pressupost
×