Vehicles

Vehicles Tipus d'inspeccions

En la nostra societat actual, en què diàriament circulen milions de béns i persones, és imprescindible garantir i reduir, en la mesura del possible, els accidents que puguin causar danys a les persones, el medi ambient o als béns propis i aliens.

Les nostres inspeccions, a més de garantir les directrius legals, tenen l'objectiu de garantir la seguretat, minimitzant qualsevol situació de risc. Per aquest motiu, el fabricant i el propietari o titular d'aquest tipus de vehicles han de realitzar els controls i inspeccions reglamentaris (ADR).

D'altra banda, el transport de les mercaderies peribles és un element clau per tal de garantir el bon estat en la recepció dels aliments. Aquest transport de mercaderies peribles pot realitzar-se mitjançant diferents tipus de vehicles com els isotèrmics, refrigerants o refrigerats, frigorífics o calorífics. Indiferentment del tipus de vehicle, tots ells estan subjectes a controls específics durant tota la seva vida útil.

Les nostres inspeccions tenen l'objectiu de garantir la conservació de les mercaderies transportades. ANDOCA és un organisme de control que està autoritzat per a l'aplicació de l'Acord europeu sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera (ADR).

Tipus d'inspeccions

Sol·liciti pressupost
×